مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان ( شامل بیشتر کشورهای آفریقا ، آمریکای لاتین و آسیا ) بوده است
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 56
فرمت فایل pdf
حجم فایل 20510 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 218

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

فروشنده فایل

کد کاربری 1800

کاربر

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

توضیحات محصول :مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

فصل اول :مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین برای گروه بزرگی از کشورهای جهان ( شامل بیشتر کشورهای آفریقا – آمریکای لاتین و آسیا ) بوده است .

با وجود این ، اصطلاح مزبور معنا و مفهومی متغیر و در عین حال مبهم داشته و در واقع محملی برای تعریفها و تفسیرهای متفاوت درباره این دسته از کشورها و عنوانی برای ذکر مشخصات مختلف جغرافیایی – اقتصادی – اجتماعی – هسیاسی و غیر آنها بوده است . شاید مهمترین علت کار برد
وسیع و همگانی این اصطلاح نیز همین متغیر بودن وسعت و تنوع معنایی آن باشد .
گفته می شود اولین بار در سال 1952 یعنی در اوج جنگ سرد – جمعیت شناس و اقتصاددان فرانسوی به نام آلفرد
سووی ( Alfred sauvy) این اصطلاح را به منظور طبقه بندی آن دسته از کشورهای جهان که از دو بلوك سیاسینظامی و اقتصادی آن زمان ( بلوك شرق و غرب ) خارج بودند به کار برد . اما گویا چند سال قبل از آن تاریخ نیز این
اصطلاح در فرانسه به همراه اصطلاحات مترادفی نظیر نیروی سوم و موضع سوم ، تقریباً به همان معنا به کار برده می شد
. این موضوع که اصطلاح جهان سوم – و دیگر اصطلاحات متصف به سوم – ابتدا در فرانسه به کار گرفته شد امری اتفاقی نبود و توضیحی مختصر درباره علل آن می تواند بخشی از معنای این اصطلاح را روشن کند .

پس در این خصوص باید به دو موضوع اشاره کرد : نخست اینکه کشور فرانسه از همان ابتدای تشکیل بلوك بندی جهانی پس از جنگ جهانی دوم نسبت به موقعیتش در بلوکی که واقع شده بود ( به ویژه نسبت به اتحاد نظامی ناتو ) ناخشنود بود و همواره
به نوعی تمایل خود را به استقلال از این بلوك بندی نشان میداد . به کار گیری اصطلاحات مزبور طی آن سالها از سوی
فرانسویان می تواند به نوعی فرافکنی این تمایل تعبیر شود . دوم اینکه کلمۀ سوم در تاریخ تحولات سیاسی فرانسه سابقه طولانیتری هم دارد . این سابقه به دوران انقلاب کبیر فرانسه ( 1789 ) بر میگردد . اصطلاح طبقه سوم و حکومت سوم
از اصطلاحاتی است که طی آن دوران به کار برده می شد و معنای آنها در نظر مردم فرانسه شباهت زیادی با معنای جهان سوم در جهان امروز داشت .

قبل از انقلاب فرانسه طبقه متوسط روبه رشد شهری ( بورژوازی ) در مقابل دو طبقه بالای آن روزگار ( اشراف و ارباب کلیسا ) به طبقه سوم معروف بود و در سالهای اولیه انقلاب فرانسه ، حکومت انقلابی که از میان همین طبقه بر خاسته بود خود را در مقابل دو طبقه حاکم قبلی ( دربار و کلیسا ) حکومت سوم مینامید.

سیریل ادوین بلک نیز این چهار مرحله را برای نوسازی بر میشمرد :
-1 ظهور نوگرایی و جنگ با سنت
-2 پیروزی نوگرایی و ایجاد رهبری طرفدار نوگرایی
-3 تحول عظیم اقتصادی و اجتماعی
-4 یکپارچگی جامعه «16» مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

مهمترین انتقادی که بر این دسته از تعاریف نوسازی وارد شده این است که آنها استنباط خاصی را که خود از مراحل
تحول جوامع غربی داشته اند به سادگی به همۀ جوامع دیگر تعمیم دادهاند .
نحله ساختارگرای مکتب نوسازی بر تفکیک مشخصات جامعه مدرن از جامعه سنتی تأکید کرده ، فرایند حرکت به
وضعیت نوین را در زمینههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی ذکر میکند . مثلاً تالکوت پارسونز مفهوم
متغیرهای الگویی را برای توضیح نوسازی به کار گرفته است . منظور از متغیرهای الگویی این است که در جریان نوسازی
گونه ای از رفتارها یا وضعیتها به گونهای دیگر تبدیل می شود .

مجموعه تست
1 – معیار ارسطو در تقسیم نظامهای سیاسی به دو نوع مطلوب و منحرف چیست ؟
-1 عدالت یا مصلحت عمومی -2 عدالت یا قانون موضوعه
-3 عدالت یا رفاه شهروندان -4 عدالت یا عرف اجتماعی
-2 نظریۀ نظم خود انگیخته در جامعه و سیاست توسط کدام فیلسوف سیاسی ارائه شده است ؟
-1 رابرت نوزیک -2 یورگن هابرماس
-3 فریدریش هایک -4 آیزایابرلین
3 – فلسفۀ سیاسی کارل پوپر چه نوع دولت و نظام سیاسی را توصیه میکند ؟
-1 دولت حداقلی و حمایت گر -2 دولت لیبرال و مداخله گر
-3 دولت لیبرال و حداقلی -4 دولت دموکراتیک و حمایتگر
-4 مهمترین تغییر تئوریک لنین درباره نظریۀ انقلاب مارکیستی طرح نظریه ای دربارة ….. بود .
-1 انقلاب روستائیان -2 انقلاب کارگران
-3 وقوع انقلاب در کشورهای عقب ماندة جهان -4 وقوع انقلاب در کشورهای صنعتی پیشرفته
5 – دو مبنای انسان شناختی در فلسفۀ سیاسی محافظه کاران کدامند ؟
-1 آزادی انسانها و برابری عقل انسان -2 نا برابری انسانها و بدبینی به عقل انسان
-3 برابری انسانها و بدبینی به عقل انسان -4 نا برابری انسانها و اعتماد به عقل انسان
6 – کدام نوع حکومت یکی از حکومتهای خوب و مورد نظر ارسطو است ؟
-1 تیترانی -2 الیگارشی -3 دموکراسی -4 آریستوکراسی
7 – روش کار ماکیاول در کتابهای شهریار و گفتارها چیست ؟
-1 استناد به تاریخ و عبرت آموزی عملی -2 تحلیل جامعه شناختی اندیشۀ سیاسی
-3 تحلیل فلسفی اندیشۀ سیاسی -4 استناد به قوانین فلسفۀ تاریخ
8 – کدام گروه در برگیرندة نام متفکران محافظه کار سدة بیستم است ؟
-1 آیزایابرلین مایکل اوکشات هاناآرنت -2 مایکل اوکشات – لئواشتراوس – اورتگایی گاست
-3 فریدریش هایک – جان راولز – مرج سانتیانا -4 امانوئل والرشتاین – موریس مولوپونتی – کارل بارت « 164» مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش اول)

9 – مکتب فرانکفورت بنیانگزار کدام نظریه است ؟
-1 مارکیسم ارتدکس -2 ساختار گرایی -3 انتقادی -4 نئولیبرالیسم
10 – فلسفۀ سیاسی ژان ژاك روسو از کدام نهضت ادبی و فلسفی مایه گرفته است ؟
-1 دادائیسم -2 رمانتیسم -3 کلاسیسم -4 نئوکلاسیسم

پاسخ مجموعه تست بخش دوم

1- گزینه (3) صحیح است.
2- گزینه (3) صحیح است.
3- گزینه (3) صحیح است.
4- گزینه (3) صحیح است.
5- گزینه (2) صحیح است.
6- گزینه (4) صحیح است.
7- گزینه (1) صحیح است.
8- گزینه (2) صحیح است.
9- گزینه (3) صحیح است.
10- گزینه (2) صحیح است.

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم جلد یک

)ﺑﺨﺶ اول(ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم. ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﯿﺮ. وي ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﯿﺮوي ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ . اﺻﻄﻼح ﺟﻬﺎن ﺳﻮم. ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ .
کتاب مسائل سیاسی-اقتصادی جهان سوم نوشته دکتر احمد ساعی از سمت …

فصل اول: بررسی و نقد اصطلاحات و مفاهیم فصل دوم: استعمار و میراثهای استعماری در جهان سوم فصل سوم: مسائل جمعیتی در جهان سوم بخش دوم: اقتصاد جهان سوم فصل چهارم: …
کاملترین فایل جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول) | kasra

6 ژوئن 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی. شما به صفحه اختصاصی جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم …
جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)|بهترین وب سایت …

دانلود جزوه مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم (بخش اول)، در قالب pdf و در 218 صفحه. توضیحات: اين جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل ویژه …
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم) – دانلود رایگان

دانلود رایگان این محصول در 217 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استمسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم(بخش دوم)کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی به همراه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *